TECHNIK PROGRAMISTA i INFORMATYK

CHCESZ SIĘ UCZYĆ W NASZEJ SZKOLE?

TECHNIKUM

TECHNIK INFORMATYK

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych,
urządzeń peryferyjnych i sieci. Znajomość systemów operacyjnych i konfiguracja sprzętu

TECHNIK INFORMATYK

Tworzenie sieci przewodowych i bezprzewodowych. Zarządzanie systemami sieciowymi Windows Server i Linux oraz konfigurowanie router-ów czy switch-y

TECHNIK PROGRAMISTA

Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych. Tworzenie stron w JavaScript oraz poznanie języka Python wraz z zasadami kodowania

DLA PRZYSZŁEGO TECHNIKA

Celem kierunków technik informatyk oraz technik programista jest przygotowanie absolwenta do pracy w trzech różnych dziedzinach branży informatycznej, które objęte są przez trzy kwalifikacje:

 • Montaż i eksploatacja komputerów oraz urządzeń peryferyjnych – w zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń
  peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych (egzamin potwierdzający kwalifikacje odbywa się pod koniec trzeciej klasy)
 • Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych – w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych (egzamin potwierdzający kwalifikacje odbywa się pod koniec I semestru czwartej klasy)

 • Projektowanie i programowanie aplikacji webowych i mobilnych – w zakresie kwalifikacji INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji (egzamin potwierdzający kwalifikacje odbywa się pod koniec I semestru czwartej klasy)

W PTI w klasie technik informatyk oraz technik programista przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to matematyka oraz informatyka, natomiast przedmioty uzupełniające to historia i społeczeństwo oraz grafika komputerowa. Oferujemy naukę języka angielskiego oraz języka niemieckiego.

SZCZEGOŁOWY OPIS KWALIFIKACJI

W ramach kwalifikacji (INF.02) nauczysz się jak naprawiać, konfigurować i ,,składać” komputery. Będziesz uczyć się zarządzania systemami operacyjnymi Microsoft i Linux oraz korzystać z różnych programów narzędziowych umożliwiających poprawę działania systemu lub jego naprawę. Poznasz także tajniki zabezpieczania przed szkodliwym oprogramowaniem.

Nauczane przedmioty:

 • Systemy operacyjne:
  • Architektura systemów operacyjnych,
  • Polecenia systemów operacyjnych,
  • Interfejs graficzny i znakowy systemów operacyjnych,
  • Urządzenia peryferyjne,
  • Instalacja sprzętu,
  • Rejestr systemu,
  • Programy użytkowe i narzędziowe,
  • Bezpieczeństwo danych.,
  • Systemy plików,
  • Monitorowanie systemu z wykorzystaniem różnych narzędzi,
  • Archiwizacja danych
 • Urządzenia techniki komputerowej:
  • Pierwsza pomoc,
  • Organizowanie stanowiska pracy,
  • Zasady i przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej,
  • Podstawowe pojęcia z zakresu elektroniki i elektrotechniki,
  • Systemy liczbowe,
  • Układy cyfrowe,
  • Pojęcia dotyczące informatycznych systemów komputerowych,
  • Architektura komputera osobistego,
  • Elementy jednostki centralnej,
  • Pamięci,
  • Procesory,
  • Układy wejścia/wyjścia,
  • Płyty główne,
  • Urządzenia peryferyjne,
  • Parametry sprzętu komputerowego;
 • Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej:
  • Funkcje systemów komputerowych.
  • Zasady doboru podzespołów komputerowych do montażu zestawu o określonych funkcjach.
  • Zasady modernizacji komputerów osobistych.
  • Kompatybilność podzespołów komputerowych.
  • Zasady montażu komputera osobistego z podzespołów.
  • Harmonogram montażu i modernizacji komputera osobistego.
  • Instalacja systemu operacyjnego na stacji roboczej (Windows, Linux).
  • Konfiguracja i zrządzanie systemem operacyjnym.
  • Zarządzanie dyskami i partycjami.
  • Aplikacje systemowe.
  • Instalowanie i usuwanie aplikacji.
  • Konfiguracja BIOS-SETUP.
  • Oprogramowanie narzędziowe do analizy i audytu konfiguracji komputera osobistego.
  • Interfejsy urządzeń peryferyjnych.
  • Rodzaje urządzeń peryferyjnych.
  • Instalacja sterowników urządzeń peryferyjnych.
  • Zasady konfiguracji sterowników urządzeń peryferyjnych.
  • Instalacja sterowników urządzeń peryferyjnych.
  • Zasady konfiguracji sterowników urządzeń peryferyjnych.

W ramach  kwalifikacji (INF.02) będziesz mógł także tworzyć sieci przewodowe i bezprzewodowe. Nauczysz się zarządzać systemami sieciowymi Windows Server i Linux oraz konfigurować takie urządzenia jak routery czy switche.

Nauczane przedmioty:

 • Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi:
  •  Sieciowe systemy operacyjne: Windows Server, Linux.
  • Instalacja serwera z płyty,ręczna instalacja sieciowa, nienadzorowana z wykorzystaniem kreatora, z wykorzystaniem obrazu dysku.
  • Kontroler domeny.
  • Role serwerów: serwer DHCP, Serwer DNS, serwer plików, serwer wydruku, serwer aplikacji, serwer pocztowy, serwer sieci Web.
  • Usługi terminalowe.
  • Przyłączenie do Internetu.
  • Sieci TCP/IP
  • Sieci VLAN.
  • Serwer Proxy.
  • Zapora sieciowa Firewall.
  • Hierarchiczna struktura drzew Active Directory.
  • Konta użytkowników: lokalne i domenowe.
  • Grupy użytkowników.
  • Prawa użytkowników.
  • Profil użytkownika.
  • Zasady zabezpieczeń dla domeny i jednostki organizacyjnej.
  • Zadania administracyjne.
  • Narzędzia administracyjne.
  • Przydziały dyskowe.
  • Partycje na dyskach podstawowych.
  • Woluminy na dyskach dynamicznych.
  • Zadania związane z zarządzaniem dyskami.
  • Polityka bezpieczeństwa.
  • Monitorowanie pracy systemu.
  • Uprawnienia NTFS.
 • Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych:
  • Funkcje urządzeń sieciowych.
  • Charakterystyka medium transmisyjnych.
  • Narzędzia do montażu okablowania strukturalnego.
  • Metody i zasady pomiarów okablowania strukturalnego.
  • Programy do administracji lokalnymi sieciami komputerowymi.
  • Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń sieciowych.
  • Zasada aktualizowania oprogramowania urządzeń sieciowych.
  • Funkcje zarządzalnych przełączników.
  • Rodzaje i sposób obsługi urządzeń telefonii internetowej.
  • Sieci wirtualne.
  • Metody ataków sieciowych.
  • Rodzaje oprogramowania zabezpieczającego zasoby sieciowe.
  • Rodzaje i dobór UPS sieciowego.
  • Rodzaje testów i pomiarów pasywnych.
  • Rodzaje testów i pomiarów aktywnych.
  • Urządzenia diagnostyczne.
  • Narzędzia pomiarowe.
  • Oprogramowanie monitorujące lokalne sieci komputerowe.
  • Metody pomiarów sieci logicznej.
  • Rodzaje awarii sieciowych i ich przyczyny.
  • Sposoby naprawy okablowania strukturalnego.
  • Zasady projektowania adresacji IP,
  • Obsługa przykładowych programów wspomagających projektowanie 2D
 • Sieci komputerowe:
  • Podstawowe pojęcia dotyczące lokalnej sieci komputerowej (serwer, węzeł sieciowy, ramka, adresowanie IP, Ethernet, medium transmisyjne, router, hub, switch, firewall, AP, karta sieciowa, modem, szafa rack, itp.).
  • Jednostki miar w sieciach komputerowych (Kb/s itp.) oraz parametry techniczne.
  • Topologie sieciowe(logiczna i fizyczna).
  • Rodzaje środowisk sieciowych (klient-serwer i peer to peer).
  • Klasy adresów IPv4 oraz IPv6.
  • Podział sieci na podsieci.
  • Rodzaje, budowa i funkcje urządzeń sieciowych.
  • Przykłady komputerowych systemów sieciowych.
  • Rodzaje materiałów, urządzeń i narzędzi do budowy sieci komputerowej.
  • Zasady projektowania lokalnej sieci komputerowej.
  • Obsługa przykładowych programów wspomagających projektowanie 2D
  • Przykłady komputerowych systemów sieciowych.

W ramach kwalifikacji (INF.03) będziesz pracować z bazami danych MySQL, tworzyć strony w HTML, PHP, JavaScript. Zajęcia w ramach tej kwalifikacji dadzą wiele satysfakcji każdemu przyszłemu Webmasterowi.

Nauczane przedmioty:

 • Administracja bazami danych:
  • Różne SZBD.
  • Funkcje SZBD.
  • Serwery sieciowych baz danych (MySQL, MsSQL, Oracle itp.).
  • Właściwości bazy danych.
  • Współdzielenie danych.
  • Integracja i integralność danych.
  • Trwałość danych.
  • Bezpieczeństwo danych.
  • Abstrakcja danych.
  • Niezależność danych.
  • Instalacja bazy danych.
  • Uruchamianie i wyłączanie serwera bazy danych.
  • Uzyskiwanie informacji o serwerze i bazach danych.
  • Konfiguracja, optymalizacja konfiguracji serwera.
  • Optymalizacja bazy danych.
  • Język SQL.
  • Instrukcje sterowania dostępem do danych.
  • Optymalizacja zapytań.
  • Transakcje.
  • Planowanie prac związanych z bezpieczeństwem bazy danych.
  • Weryfikacja bezpieczeństwa bazy danych.
  • Dostęp do bazy danych.
  • Dostęp do aplikacji bazodanowej.
  • Rozdzielenie bazy danych.
  • Poprawki bezpieczeństwa.
  • Tworzenie kopii zapasowych.
  • Kategorie użytkowników bazy danych.
  • Uprawnienia dla użytkowników bazy danych.
  • Logowanie dostępu do bazy danych.
  • Szyfrowanie.
  • Bezpieczeństwo po stronie aplikacji.
  • Miejsce składowania danych.
  • Replikacja bazy danych.
  • Odtwarzanie bazy danych.
 • Programowanie aplikacji internetowych:
  • Budowa programu, aplikacji, apletu.
  • Rodzaje środowisk programistycznych (edytor, kompilator i debugger).
  • Zasady kompilacji i uruchamiania kodów źródłowych.
  • Tworzenie skryptów i apletów wykonywanych po stronie klienta.
  • Łączenie skryptów, apletów itp. dokumencie HTML.
  • Dynamiczna zmiana stylu, zawartości i obiektów na stronie internetowej przy wykorzystaniu różnych skryptowych języków programowania.
  • Pobieranie danych w aplikacjach wykonywanych po stronie klienta.
  • Metody uwierzytelniania wykonywane po stronie klienta.
  • Rodzaje struktur frameworków.
  • Szkielety i ich rozszerzenia w frameworkach.
  • Wykorzystanie frameworków w aplikacjach wykonywanych po stronie klienta.
  • Budowa interfejsów obsługi aplikacji internetowych.
  • Komentarze i opisy w aplikacjach internetowych.
  • Helpy i tutoriale dotyczące obsługi aplikacji internetowych.
  • Metody publikacji aplikacji internetowych na zdalnych serwerach.
  • Oprogramowanie do publikacji plików na serwerze.
  • Konfiguracja przeglądarki internetowej do uruchomienia i obsługi aplikacji wykonywanych po stronie klienta.
  • Zasada wykonywania aplikacji po stronie serwera.
  • Systemy zarządzania treścią.
  • Rodzaje technologii i języków programowania właściwych do budowy aplikacji realizujących zadania po stronie serwera.
  • Współpraca aplikacji z internetową bazą danych.
  • Pobieranie, przekazywanie danych do internetowej bazy danych.
  • Metody uwierzytelniania z wykorzystaniem internetowej bazy danych.
  • Dynamiczne zarządzanie treścią i multimediami.
 • Witryny i aplikacje internetowe:
  • Zasady rozmieszczenia elementów witryn internetowych.
  • Pojęcia: mapy odsyłaczy, ikony nawigacyjne, hiperłącza.
  • Zasady projektowania stron i witryn internetowych.
  • Programy wspomagające projektowanie i tworzenie stron i witryn internetowych.
  • Kolory w kodzie RGB i HEX, dobór palety barw.
  • Grafika rastrowa i wektorowa.
  • Rodzaje formatów graficznych.
  • Rodzaje formatów multimedialnych.
  • Zasady cyfrowej obróbki obrazu.
  • Tworzenie i obróbka zdjęć i filmów na potrzeby witryn internetowych.
  • Tworzenie ikon nawigacyjnych, menu, obrazów, dźwięków i innych elementów graficznych na potrzeby projektowania i tworzenia witryn internetowych.
  • Tworzenie animacji na potrzeby witryn internetowych.
  • Obsługa programów do obróbki grafiki, dźwięku i filmów.
  • Podstawy dotyczące hipertekstowego języka znaczników.
  • Rodzaje znaczników i ich atrybutów.
  • Tworzenie  stron w języku HTML..
  • Podstawowe atrybuty stylów CSS.
  • Obsługa edytorów WYSIWYG.
  • Rodzaje klientów ftp.
  • Obsługa klienta ftp.
  • Publikacja stron na serwerach
  • Podstawowe pojęcia dotyczące programowania (edytor, kompilator, translator, linker, debugger).
  • Pojęcia program, aplikacja, skrypt, aplet.
  • Podstawowe zasady programowania.
  • Wykorzystanie podstawowych algorytmów do aplikacji internetowych.
  • Budowa, struktura aplikacji internetowej.
  • Rodzaje języków programowania wykorzystywanych w aplikacjach internetowych.
  • Wbudowane typy danych (char, int, float, double).
  • Specyfikatory podstawowych wbudowanych typów danych.
  • Deklaracja stałych i zmiennych.
  • Własne typy danych (typ wyliczeniowy, unie, klasy, tablice) w różnych językach programowania.
  • Struktura własnych typów danych.
  • Tworzenie własnych typów danych.
  • Operatory arytmetyczne, bitowe, logiczne oraz relacji.
  • Instrukcje, funkcje (metody), procedury i obiekty wybranych języków programowania.
  • Obiekty i klasy w różnych językach programowania.
  • Tworzenie prostych aplikacji i apletów wykorzystywanych w aplikacjach internetowych.
 • Systemy baz danych:
  • Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych (relacja, krotka, atrybut, encja, itp.).
  • Modele baz danych.
  • Klucz główny, klucz obcy.
  • Relacje i ich typy.
  • Normalizowanie baz danych, redundancje, postaci normalne.
  • Więzy integralności.
  • Reguły poprawności.
  • Obiekty bazy danych (np. MS Access)
  • Tabele.
  • Kwerendy.
  • Formularze.
  • Raporty.
  • Makra.
  • Projektowanie baz danych na zamówienie.
  • Części i moduły funkcjonalne.
  • Analiza dokumentów funkcjonujących u klienta.
  • Projekt struktury baz danych i rekordów.
  • Studium przypadków.
  • Realizacja.
  • Testowanie.
  • Projektowanie i tworzenie tabel.
  • Operacje na tabelach.
  • Operacje na polach i rekordach.
  • Typy danych.
  • Definiowanie kluczy.
  • Określenie relacji między tabelami.
  • Własności pola (wartość domyślna, indeksowanie pól, reguła sprawdzania poprawności, itd.).
  • Kwerendy i ich rodzaje.
  • Tworzenie kwerendy.
  • Operacje na kwerendach.
  • Wybór źródła danych.
  • Projektowanie pól obliczeniowych.
  • Podstawy języka SQL.
  • Formularze i ich rodzaje.
  • Tworzenie formularza.
  • Operacje na formularzach.
  • Projektowanie formularzy (formanty, własności).
  • Podformularze.
  • Wykorzystanie prostych kodów Visual Basic.
  • Raporty i ich typy.
  • Tworzenie raportu, rozplanowanie.
  • Podraporty.
  • Wstawianie obiektów do raportu.
  • Zapisywanie raportu (projektu, wyników).

W ramach kwalifikacji (INF.04) będziesz pracować z bazami danych MySQL, tworzyć strony w języku Python czy w JavaScript. Zajęcia w ramach tej kwalifikacji dadzą wiele satysfakcji każdemu przyszłemu Webmasterowi.

Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji obejmuje następujące tematy:
a) projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,
b) projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych,
c) projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

W ramach zajęć realizowane są jednostki efektów kształcenia:

INF.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
INF.04.2. Podstawy informatyki
NF.04.3. Projektowanie oprogramowania 
INF.04.4. Programowanie obiektowe 
INF.04.5. Programowanie aplikacji desktopowych 
INF.04.6. Programowanie aplikacji mobilnych 
INF.04.7. Programowanie aplikacji zaawansowanych webowych 
INF.04.8. Testowanie i dokumentowanie aplikacji 
INF.04.9. Język obcy zawodowy

ROZPOCZNIJ
PRACĘ W IT

W WIEKU
20 LAT!

Close Menu