Klauzula informacyjna RODO
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 2016.05.04] – dalej:
„RODO” – niniejszym informujemy iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prywatne Technikum Informatyczne
z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 81.
2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych Panem Mirosławem Midor pod adresem e-mail biuro@rodo1.pl
lub korespondencyjnie na adres Administratora.
3) Szkoła przetwarza dane osobowe w celu:
a) Przyjęcia ucznia do szkoły.
b) Realizacji zadań oświatowych.
c) Zapewnienia bezpieczeństwa ucznia w czasie pobytu w szkole i ochrony mienia.
d) Realizacji działań promocyjnych szkoły.
e) Archiwizacji danych zgodnie z przepisami prawa.
4) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych :
a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.
b) Art. 6 ust. 1 lit c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze).
c) Art. 6 ust. 1 lit a) RODO osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
5) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie
przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi
administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na
Administratora.
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do spełnienia
celu, dla którego zostały zebrane lub przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa w
szczególności w celach archiwalnych. Dla danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody
do jej odwołania lub ustania celu ich przetwarzania.
7) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych
nie podlegają również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
8) Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy czym realizacja tych praw musi być zgodna
z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.
9) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie
jest możliwe spełnienia obowiązku szkolnego. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne

Close Menu