REKRUTACJA

REKRUTACJA

Rok szkolny 2023/2024

W roku szkolnym 2024 / 2025

Nabór do klas w zawodach:

Technik PROGRAMISTA - 1A

Technik INFORMATYK - 1B

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA

Szkoła objęta jest elektronicznym systemem rekrutacji.

Informacje na temat naboru dostępne będą na stronie od 15 maja: https://slaskie.edu.com.pl/Kandydat/

Ważne! Uczniowie z orzeczeniem proszeni są o wcześniejszą wizytę w szkole z rodzicem lub opiekunem prawnym. 

Przy przyjmowaniu kandydatów będą uwzględniane:

 1. Ocena z języka polskiego

 2. Oceny z trzech wybranych przez szkołę zajęć edukacyjnych :

  • matematyki,
  • informatyki,
  • języka angielskiego
 3. ocena z zachowania  – min. Dobre
 4. osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
 5. zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
 6. stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza.
 7. Min. 125 p. 

PODSTAWA PRAWNA: 

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082);

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737);

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.).

4. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr WE-KZ.537.3.2022 z dnia 26.01.2022 w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.

Close Menu