Rekrutacja

Rok szkolny 2021/2022

Regulamin Rekrutacji

PODSTAWA PRAWNA: 

1)  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz.1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 601).

 2)   Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Dz. U. z 2017, poz. 60 ze zm.

 3)  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe Dz. U. z 2017, poz.59.

 4)   § 11baa ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.)

Elektroniczna rekrutacja:

Szkoła objęta jest elektronicznym systemem rekrutacji. Informacje na temat naboru dostępne będą na stronie: https://slaskie.edu.com.pl/Kandydat/

Przy przyjmowaniu kandydatów będą uwzględniane:

 1. ocena z języka polskiego,
 2. oceny z trzech wybranych przez szkołę zajęć edukacyjnych :
  • matematyki,
  • informatyki
  • języka angielskiego,
 3. osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
 4. zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
 5. stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza.

Nabór do klas:

W roku szkolnym 2021/2022 w PRYWATNYM TECHNIKUM INFORMATYCZNYM  odbędzie się nabór do KLAS w zawodach:

Technik Informatyk – Klasa 1A

Technik Programista – Klasa 1B

 

Close Menu