REKRUTACJA

REKRUTACJA

Rok szkolny 2024/2025

Nabór do klas w zawodach:

Technik PROGRAMISTA - 1A

Technik INFORMATYK - 1B

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA

Szkoła objęta jest elektronicznym systemem rekrutacji.

Informacje na temat naboru dostępne będą na stronie od 15 maja: https://slaskie.edu.com.pl/Kandydat/

Ważne! Uczniowie z orzeczeniem proszeni są o wcześniejszą wizytę w szkole z rodzicem lub opiekunem prawnym. 

Przy przyjmowaniu kandydatów będą uwzględniane:

 1. Ocena z języka polskiego

 2. Oceny z trzech wybranych przez szkołę zajęć edukacyjnych :

  • matematyki,

  • informatyki,

  • języka angielskiego

 3. Ocena z zachowania  

 4. Osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 5. Zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

 6. Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza. 

Czesne 450 zł/miesiąc.
PROMOCJA  – bez wpisowego!!!


PODSTAWA PRAWNA: 

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe (Dz.U.  poz. 152)

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – 
Prawo oświatowe

4. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr WE-KZ.537.1.2024 z dnia 29.01.2024 w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

Close Menu