Programista

CHCESZ NIM ZOSTAĆ?

TECHNIK PROGRAMISTA

WebMaster

Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
(egzamin potwierdzający kwalifikacje odbywa się pod koniec I semestru czwartej klasy)

Jako webmaster będziesz pracować z bazami danych MySQL, tworzyć strony w HTML, PHP. Zajęcia w ramach tej kwalifikacji dadzą wiele satysfakcji każdemu przyszłemu Webmasterowi.

Administracja bazami danych:

 1. Różne SZBD.
 2. Funkcje SZBD.
 3. Serwery sieciowych baz danych (MySQL, MsSQL, Oracle itp.).
 4. Właściwości bazy danych.
 5. Współdzielenie danych.
 6. Integracja i integralność danych.
 7. Trwałość danych.
 8. Bezpieczeństwo danych.
 9. Abstrakcja danych.
 10. Niezależność danych.
 11. Instalacja bazy danych.
 12. Uruchamianie i wyłączanie serwera bazy danych.
 13. Uzyskiwanie informacji o serwerze i bazach danych.
 14. Konfiguracja, optymalizacja konfiguracji serwera.
 15. Optymalizacja bazy danych.
 16. Język SQL.
 17. Instrukcje sterowania dostępem do danych.
 18. Optymalizacja zapytań.
 19. Transakcje.
 20. Planowanie prac związanych z bezpieczeństwem bazy danych.
 21. Weryfikacja bezpieczeństwa bazy danych.
 22. Dostęp do bazy danych.
 23. Dostęp do aplikacji bazodanowej.
 24. Rozdzielenie bazy danych.
 25. Poprawki bezpieczeństwa.
 26. Tworzenie kopii zapasowych.
 27. Kategorie użytkowników bazy danych.
 28. Uprawnienia dla użytkowników bazy danych.
 29. Logowanie dostępu do bazy danych.
 30. Szyfrowanie.
 31. Bezpieczeństwo po stronie aplikacji.
 32. Miejsce składowania danych.
 33. Replikacja bazy danych.
 34. Odtwarzanie bazy danych.

Systemy baz danych:

 1. Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych (relacja, krotka, atrybut, encja, itp.).
 2. Modele baz danych.
 3. Klucz główny, klucz obcy.
 4. Relacje i ich typy.
 5. Normalizowanie baz danych, redundancje, postaci normalne.
 6. Więzy integralności.
 7. Reguły poprawności.
 8. Obiekty bazy danych (np. MS Access)
 9. Tabele.
 10. Kwerendy.
 11. Formularze.
 12. Raporty.
 13. Makra.
 14. Projektowanie baz danych na zamówienie.
 15. Części i moduły funkcjonalne.
 16. Analiza dokumentów funkcjonujących u klienta.
 17. Projekt struktury baz danych i rekordów.
 18. Studium przypadków.
 19. Realizacja.
 20. Testowanie.
 21. Projektowanie i tworzenie tabel.
 22. Operacje na tabelach.
 23. Operacje na polach i rekordach.
 24. Typy danych.
 25. Definiowanie kluczy.
 26. Określenie relacji między tabelami.
 27. Własności pola (wartość domyślna, indeksowanie pól, reguła sprawdzania poprawności, itd.).
 28. Kwerendy i ich rodzaje.
 29. Tworzenie kwerendy.
 30. Operacje na kwerendach.
 31. Wybór źródła danych.
 32. Projektowanie pól obliczeniowych.
 33. Podstawy języka SQL.
 34. Formularze i ich rodzaje.
 35. Tworzenie formularza.
 36. Operacje na formularzach.
 37. Projektowanie formularzy (formanty, własności).
 38. Podformularze.
 39. Wykorzystanie prostych kodów Visual Basic.
 40. Raporty i ich typy.
 41. Tworzenie raportu, rozplanowanie.
 42. Podraporty.
 43. Wstawianie obiektów do raportu.
 44. Zapisywanie raportu (projektu, wyników).

Witryny i aplikacje internetowe:

 1. Zasady rozmieszczenia elementów witryn internetowych.
 2. Pojęcia: mapy odsyłaczy, ikony nawigacyjne, hiperłącza.
 3. Zasady projektowania stron i witryn internetowych.
 4. Programy wspomagające projektowanie i tworzenie stron i witryn internetowych.
 5. Kolory w kodzie RGB i HEX, dobór palety barw.
 6. Grafika rastrowa i wektorowa.
 7. Rodzaje formatów graficznych.
 8. Rodzaje formatów multimedialnych.
 9. Zasady cyfrowej obróbki obrazu.
 10. Tworzenie i obróbka zdjęć i filmów na potrzeby witryn internetowych.
 11. Tworzenie ikon nawigacyjnych, menu, obrazów, dźwięków i innych elementów graficznych na potrzeby projektowania i tworzenia witryn internetowych.
 12. Tworzenie animacji na potrzeby witryn internetowych.
 13. Obsługa programów do obróbki grafiki, dźwięku i filmów.
 14. Podstawy dotyczące hipertekstowego języka znaczników.
 15. Rodzaje znaczników i ich atrybutów.
 16. Tworzenie  stron w języku HTML..
 17. Podstawowe atrybuty stylów CSS.
 18. Obsługa edytorów WYSIWYG.
 19. Rodzaje klientów ftp.
 20. Obsługa klienta ftp.
 21. Publikacja stron na serwerach
 22. Podstawowe pojęcia dotyczące programowania (edytor, kompilator, translator, linker, debugger).
 23. Pojęcia program, aplikacja, skrypt, aplet.
 24. Podstawowe zasady programowania.
 25. Wykorzystanie podstawowych algorytmów do aplikacji internetowych.
 26. Budowa, struktura aplikacji internetowej.
 27. Rodzaje języków programowania wykorzystywanych w aplikacjach internetowych.
 28. Wbudowane typy danych (char, int, float, double).
 29. Specyfikatory podstawowych wbudowanych typów danych.
 30. Deklaracja stałych i zmiennych.
 31. Własne typy danych (typ wyliczeniowy, unie, klasy, tablice) w różnych językach programowania.
 32. Struktura własnych typów danych.
 33. Tworzenie własnych typów danych.
 34. Operatory arytmetyczne, bitowe, logiczne oraz relacji.
 35. Instrukcje, funkcje (metody), procedury i obiekty wybranych języków programowania.
 36. Obiekty i klasy w różnych językach programowania.
 37. Tworzenie prostych aplikacji i apletów wykorzystywanych w aplikacjach internetowych.

Programowanie aplikacji internetowych:

 1. Budowa programu, aplikacji, apletu.
 2. Rodzaje środowisk programistycznych (edytor, kompilator i debugger).
 3. Zasady kompilacji i uruchamiania kodów źródłowych.
 4. Tworzenie skryptów i apletów wykonywanych po stronie klienta.
 5. Łączenie skryptów, apletów itp. dokumencie HTML.
 6. Dynamiczna zmiana stylu, zawartości i obiektów na stronie internetowej przy wykorzystaniu różnych skryptowych języków programowania.
 7. Pobieranie danych w aplikacjach wykonywanych po stronie klienta.
 8. Metody uwierzytelniania wykonywane po stronie klienta.
 9. Rodzaje struktur frameworków.
 10. Szkielety i ich rozszerzenia w frameworkach.
 11. Wykorzystanie frameworków w aplikacjach wykonywanych po stronie klienta.
 12. Budowa interfejsów obsługi aplikacji internetowych.
 13. Komentarze i opisy w aplikacjach internetowych.
 14. Helpy i tutoriale dotyczące obsługi aplikacji internetowych.
 15. Metody publikacji aplikacji internetowych na zdalnych serwerach.
 16. Oprogramowanie do publikacji plików na serwerze.
 17. Konfiguracja przeglądarki internetowej do uruchomienia i obsługi aplikacji wykonywanych po stronie klienta.
 18. Zasada wykonywania aplikacji po stronie serwera.
 19. Systemy zarządzania treścią.
 20. Rodzaje technologii i języków programowania właściwych do budowy aplikacji realizujących zadania po stronie serwera.
 21. Współpraca aplikacji z internetową bazą danych.
 22. Pobieranie, przekazywanie danych do internetowej bazy danych.
 23. Metody uwierzytelniania z wykorzystaniem internetowej bazy danych.
 24. Dynamiczne zarządzanie treścią i multimediami.
Close Menu