Harmonogram zebrań

Szkoła zapewnia rodzicom stały kontakt (osobiście lub z wykorzystaniem dziennika elektronicznego i poczty elektronicznej) harmonogramw sprawach dotyczących ich dzieci oraz okresowe spotkania w formie zebrań. Harmonogram zebrań zostanie ogłoszony na początku roku szkolnego na pierwszym zebraniu z rodzicami.

Wszyscy nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów (na pierwszych zajęciach) oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) – na pierwszym zebraniu o:

  • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania i uwzględnionych w zasadach oceniania przedmiotowego,
  • sposobach sprawdzania wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych,
  • warunkach i sposobie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów (na pierwszej lekcji wychowawczej) oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszym zebraniu – o:

  • warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
  • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Brak możliwości komentowania