RODZICE

There are no upcoming events at this time.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ

Data rodzaj spotkania
11 września 2018r. zebranie rodziców
11 grudnia 2018r. konsultacje + wywiadówka
22 stycznia 2019r. zebranie rodziców
12 marca 2019 r. konsultacje + wywiadówka
14 maja 2019r. zebranie rodziców

OGŁOSZENIA

Szkoła zapewnia rodzicom stały kontakt (osobiście lub z wykorzystaniem dziennika elektronicznego i poczty elektronicznej). Harmonogram w sprawach dotyczących ich dzieci oraz okresowe spotkania w formie zebrań.


Wszyscy nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów  oraz ich rodziców o:

  1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania i uwzględnionych w zasadach oceniania przedmiotowego,
  2. sposobach sprawdzania wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych,
  3. warunkach i sposobie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

  1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
  2. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

PLAN LEKCJI

WYBIERZ KLASĘ

Close Menu