RODZICE

There are no upcoming events at this time.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ

Data rodzaj spotkania
11 września 2018r. zebranie rodziców
11 grudnia 2018r. konsultacje + wywiadówka
22 stycznia 2019r. zebranie rodziców
12 marca 2019 r. konsultacje + wywiadówka
14 maja 2019r. zebranie rodziców

OGŁOSZENIA

Szkoła zapewnia rodzicom stały kontakt (osobiście lub z wykorzystaniem dziennika elektronicznego i poczty elektronicznej). Harmonogram w sprawach dotyczących ich dzieci oraz okresowe spotkania w formie zebrań.


Wszyscy nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów  oraz ich rodziców o:

 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania i uwzględnionych w zasadach oceniania przedmiotowego,
 2. sposobach sprawdzania wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych,
 3. warunkach i sposobie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

 1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
 2. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

PLAN LEKCJI

WYBIERZ KLASĘ

LISTA PODRĘCZNIKÓW

Lp. Przedmiot Podręcznik
1 Biologia Biologia na czasie wyd. Nowa Era Podręcznik dla szkół ponadgimniazjalnych Zakres podstawowy Emilia Boner, Weronika Krzeszowiec Jelń, Stanisław Czachorowski
2 Wiedza o społeczeństwie W centrum uwagi, wyd. Nowa Era Autor: Arkadiusz Janicki Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
3 Język polski Nowe zrozumieć tekst zrozumieć człowieka. wyd. WSiP Podręcznik 1.1. Liceum i Technikum zakres podstawowy i rozszerzony Autor: Dariusz Chemperek, A.Kalbarczyk
4 Edukacja dla bezpieczeństwa Żyję i działam bezpiecznie, zeszyt ćwiczeń dla szkół ponadgimnazjalnych Autor: Jarosław Słoma
5 Przedmioty zawodowe informatyczne Materiały dostarcza nauczyciel
6 Religia W blasku Bożej prawdy klasa 1 Liceum i technikum NPP Jedność pod red. Elżbiety Kondrak
7 Podstawy przedsiębiorczości Przedsiębiorczość na czasie Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Wydawnictwo Szkolne PWN. Artur. Katarzyna Garbacik, Magdalena Żmiejko
8 Matematyka Matematyka1 wyd. Nowa Era podręcznik dla szkół ponadgimniazjalnych Zakres podstawowy i rozszerzony Dorota Ponczek, Lech Chańko, Wojciech Babiański
9 Język angielski Matura Success. Intermediate Bob Hastings, Stuart McKinlay, Regina Raczyńska
10 Język niemiecki Infos1 wyd. Pearson Podręcznik +ćwiczenia. Szkoły ponadgimnazjalne Autor: Serzysko Cezary, Sekulski Birgit
11 Informatyka Informatyka Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Arkadiusz Gawełek Zakres podstawowy; wyd. Operon
12 Chemia To jest chemia Zakres podstawowy wyd. Nowa Era Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod ,Janusz Mrzigod
13 Geografia Oblicza geografii Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy Nowa Era Radosław Uliszak, Krzystof Wiedermann
14 Edukacja dla bezpieczeństwa Żyję i działam bezpiecznie Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Wyd. Nowa Era Jarosław Słoma
 1. Przedmiot 1: XYZ
 2. Przedmiot 2: XYZ
 3. Przedmiot 3: XYZ
 4. Przedmiot 4: XYZ
 5. Przedmiot 5: XYZ
 6. Przedmiot 6: XYZ
 7. Przedmiot 7: XYZ
Close Menu