RODZICE

OGŁOSZENIA

Szkoła zapewnia rodzicom stały kontakt (osobiście lub z wykorzystaniem dziennika elektronicznego i poczty elektronicznej) oraz okresowe spotkania w formie zebrań.

Zebrania rodziców w roku szkolnym 2019/2020 – wrzesień:

Klasa 1A – 12.09 godzina 15:30 

Klasa 1B – 09.09 godzina 16:00

Klasa 1C – 09.09 godzina 17:00

Klasa 1D – 11.09 godzina 16:00

Klasa 2A – 12.09 godzina 16:00

 

Wszyscy nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów  oraz ich rodziców o:

  1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania i uwzględnionych w zasadach oceniania przedmiotowego,
  2. sposobach sprawdzania wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych,
  3. warunkach i sposobie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

  1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
  2. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

Ubezpieczenie na rok szkolny 2019/2020

Poniżej znajdują się do pobrania ogólne warunki ubezpieczenia młodzieży szkolnej oraz dostępne warianty ubezpieczenia.

Ogólne warunki

Warianty ubezpieczenia.

Ubezpieczenie uczniów jest obowiązkowe. 

 

Close Menu